Bases dels premis

INTRODUCCIÓ

Sapiència és una iniciativa conjunta de la Xarxa d’Universitats Valencianes per al foment de la I+D+i (RUVID) i la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana que té per objectiu despertar vocacions científiques entre els joves estudiants de la Comunitat Valenciana a través de la convocatòria de premis a projectes d’investigació duts a terme per estudiants de 4t curs d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat.

1.   SOBRE LES ENTITATS QUE CONVOQUEN EL PREMI

Aquests premis estan convocats per la Xarxa d’Universitats Valencianes per al foment de la I+D+i (RUVID) i finançats per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana, amb càrrec a la línia S8384000, “Premis Batxillerats d’Investigació: Despertant Vocacions Científiques”, aplicació 21.02.01.542.50.7 del pressupost de despeses de la Generalitat per a 2022.

RUVID és una associació privada sense ànim de lucre que està composta per les següents universitats:

 • Universitat de València.
 • Universitat Politècnica de València.
 • Universitat d’Alacant.
 • Universitat Jaume I de Castelló.
 • Universitat Miguel Hernández d’Elx.
 • Universitat CEU – Cardenal Herrera.
 • Universitat Catòlica de València “San Vicente Mártir”.

2.   OBJECTIU DELS PREMIS

Aquests premis a projectes d’investigació científica tenen per objectiu despertar vocacions científiques entre els joves estudiants de la Comunitat Valenciana i fomentar el pensament crític en etapes prèvies a la universitat.

De la mateixa manera es reconeixerà la implicació i motivació del professorat que tutoritze als estudiants durant l’elaboració d’aquests projectes.

3.   DESTINATARIS

Podran ser destinataris d’aquests premis els alumnes (d’ara en avant, autors) que durant el curs 21/22 estiguen matriculats en:

 • 4t d’Educació Secundària Obligatòria
 • 1r i 2n de Batxillerat

en qualsevol centre de la Comunitat Valenciana, així com els professors que tutoritzen els seus projectes (d’ara en avant, tutors).

4.   REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Els projectes d’investigació que opten als premis podran ser elaborats per equips formats per un màxim de 3 autors i un màxim de 2 tutors. Tots els autors i tutors que formen part d’una candidatura hauran de pertànyer al mateix centre d’estudis.

És requisit imprescindible que els projectes estiguen tutoritzats per professors. Els tutors dels projectes han de pertànyer al mateix centre que els autors, però no necessàriament han de ser els seus tutors acadèmics. Qualsevol professor del centre podrà exercir de tutor d’una candidatura, si així ho requereix el projecte d’investigació.

Cada autor només podrà formar part d’un equip i cada equip únicament podrà presentar una candidatura. No és requisit que els autors que formen un equip estiguen matriculats en el mateix curs, però sí en el mateix centre.

No hi ha límit de presentació de candidatures per tutor ni per centre.

Els treballs presentats han de ser originals i haver-se desenvolupat totalment o parcialment per part dels seus autors durant el curs escolar 21/22.

No s’admetran projectes que ja hagen sigut premiats en edicions anteriors de Premis Sapiència.

Els projectes d’investigació hauran d’emmarcar-se en una de les següents àrees temàtiques:

 • Arts i Humanitats.
 • Ciències Socials i Jurídiques.
 • Física, Química i Matemàtiques.
 • Ciències de la Terra i de la Vida.
 • Tecnologia i Enginyeria.

5.   PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

La presentació de candidatures es realitzarà en dues fases (preinscripció i inscripció). Els tràmits per a presentar la candidatura es faran via telemàtica des de la pàgina web www.sapienciapremis.es, on hi haurà una guia amb els passos a seguir. Només s’acceptaran les candidatures que hagen completat correctament les dues fases.

Les candidatures han de ser formalitzades pel tutor. En el cas d’equips amb més d’un tutor, un d’ells serà el responsable de realitzar tots els tràmits. No s’acceptaran candidatures presentades pels autors.

Fase 1- Preinscripció de la candidatura

Totes les candidatures hauran de ser preinscrites. La preinscripció haurà de ser formalitzada pel tutor responsable de l’equip. No s’admetrà cap candidatura que no haja sigut preinscrita d’acord amb el procediment descrit en aquestes bases, així com en la guia per a tramitar la candidatura disponible en la pàgina web. Com a justificant del registre de la preinscripció, s’enviarà un justificant de recepció a l’adreça de correu electrònic proporcionada per a rebre notificacions en la candidatura. Cada candidatura rebrà un número de referència.

La preinscripció de la candidatura inclourà:

 • Formulari de preinscripció, disponible en la web.
 • Autorització de cessió de drets d’imatge de cada participant (autors i tutors), que en el cas dels alumnes menors d’edat haurà de ser signada pels pares o tutors legals. L’autorització estarà disponible en la web.

El termini per a realitzar la preinscripció d’una candidatura s’obrirà amb la presentació de les bases i finalitzarà el dia 6 de maig de 2022 a les 23.59 h.

Fase 2- Inscripció de la candidatura

La inscripció haurà de ser formalitzada pel tutor responsable de l’equip. No s’admetrà cap candidatura que no haja sigut inscrita d’acord amb el procediment descrit en aquestes bases, així com en la guia per a tramitar la candidatura disponible en la pàgina web. Com a justificant del registre de la inscripció, s’enviarà un justificant de recepció a l’adreça de correu electrònic proporcionada per a rebre notificacions en la candidatura.

La inscripció de la candidatura inclourà:

 • Memòria descriptiva del projecte, d’acord amb les indicacions establides en la guia per a l’elaboració de la memòria del projecte disponible en la web.

La memòria descriptiva contindrà els següents apartats:

 • Títol i acrònim del projecte.
 • Resum del projecte.
 • Introducció: antecedents, com sorgeix el projecte i el seu caràcter innovador.
 • Objectius i hipòtesis de la investigació (incloent, si fóra el cas, si el projecte està encaminat a resoldre algun repte social).
 • Materials i mètodes emprats.
 • Resultats i discussió/anàlisi.
 • Conclusions

El document es presentarà en format PDF, no excedirà dels 10 MB, ni passarà de 40 pàgines (exclosos annexos i bibliografia).

La memòria del projecte d’investigació podrà presentar-se indistintament en valencià, castellà o anglès.

 • Vídeo de presentació del projecte, en format mp4, amb una duració màxima de 4 minuts i una grandària màxima de 1GB.

El vídeo de presentació del projecte d’investigació podrà presentar-se indistintament en valencià, castellà o anglès.

El termini per a presentar la inscripció de la candidatura s’iniciarà el dia 4 de juny de 2022 i finalitzarà el dia 4 de juliol de 2022 a les 23.59 h.

Es descartaran totes aquelles candidatures que no continguen la totalitat dels documents i format requerit, i que no hagen sigut remeses a través dels mitjans que estableixen aquestes bases.

La falsedat en la documentació aportada suposarà l’exclusió amb efecte immediat dels premis. Amb la seua participació, els equips candidats acreditaran que són els autors i tutors del projecte d’investigació.

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases i comporta l’autorització de l’equip sol·licitant perquè l’entitat convocant puga requerir la presentació de documentació addicional.

Els equips candidats donen per acreditat amb la seua mera participació que compleixen amb els requisits establits en les presents bases.

6.   TERMINIS

El termini per a presentar la preinscripció de la candidatura s’iniciarà el dia en què es publiquen les bases i finalitzarà el dia 6 de maig de 2022 a les 23.59 h.

El termini per a presentar la inscripció de la candidatura s’iniciarà el dia 4 de juny de 2022 i finalitzarà el dia 4 de juliol de 2022 a les 23.59 h.

L’entitat convocant es reserva el dret a ampliar el termini de presentació de candidatures per causa justificada o de força major.

7.   PREMIS

Es concediran un total de 32 premis que consistiran en una aportació monetària. L’import total dels premis que s’atorgaran ascendeix a 70000 €.
La distribució dels premis s’efectuarà d’acord amb el següent detall:

Primer premi

ÀREA ARTS I HUMANITATS

4000 €
per als autors

1000 €
per als tutors

ÀREA CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

4000 €
per als autors

1000 €
per als tutors

ÀREA FÍSICA, QUÍMICA I MATEMÀTIQUES

4000 €
per als autors

1000 €
per als tutors

ÀREA CIÈNCIES DE LA TERRA I DE LA VIDA

4000 €
per als autors

1000 €
per als tutors

ÀREA TECNOLOGIA I ENGINYERIA

4000 €
per als autors

1000 €
per als tutors

Segon premi

ÀREA ARTS I HUMANITATS

3000 €
per als autors

500 €
per als tutors

ÀREA CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

3000 €
per als autors

500 €
per als tutors

ÀREA FÍSICA, QUÍMICA I MATEMÀTIQUES

3000 €
per als autors

500 €
per als tutors

ÀREA CIÈNCIES DE LA TERRA I DE LA VIDA

3000 €
per als autors

500 €
per als tutors

ÀREA TECNOLOGIA I ENGINYERIA

3000 €
per als autors

500 €
per als tutors

Tercer premi

ÀREA ARTS I HUMANITATS

2 premis de:

1500 €
per als autors

500 €
per als tutors

ÀREA CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

2 premis de:

1500 €
per als autors

500 €
per als tutors

ÀREA FÍSICA, QUÍMICA I MATEMÀTIQUES

2 premis de:

1500 €
per als autors

500 €
per als tutors

ÀREA CIÈNCIES DE LA TERRA I DE LA VIDA

2 premis de:

1500 €
per als autors

500 €
per als tutors

ÀREA TECNOLOGIA I ENGINYERIA

2 premis de:

1500 €
per als autors

500 €
per als tutors

ACCÈSSITS

S’atorgaran un total de 10 accèssits per als autors de 500 € cadascun.

PREMI ESPECIAL

Es lliurarà un únic premi especial addicional a un d’entre els cinc projectes més ben puntuats en les diferents àrees temàtiques amb una dotació de 1500 € per als autors.

PREMI DEL PÚBLIC AL MILLOR VÍDEO DE PRESENTACIÓ

Entre els 30 projectes finalistes es lliurarà un únic premi addicional al millor vídeo de presentació valorat amb una dotació de 1000 € per als autors.

En el cas de no haver-hi candidatures o aquestes no ser de suficient qualitat en alguna de les àrees temàtiques proposades, els premis corresponents s’assignaran i distribuiran entre la resta de les àrees, en funció de la puntuació obtinguda per les candidatures presentades en la resta de les àrees temàtiques.

Tots els premis estaran subjectes a les condicions fiscals establides en la legislació vigent.

8.   COMPATIBILITAT AMB ALTRES PREMIS

Els projectes d’investigació que resulten premiats podran haver sigut premiats amb antelació o ser-ho en el futur, en el marc de qualsevol altra convocatòria de premis diferent a Sapiència.

9.   JURAT

La decisió sobre la concessió dels premis correspondrà al jurat.

El jurat institucional estarà presidit per la persona que ostente la presidència de RUVID, i formaran part del mateix dos vocals en representació de RUVID; i altres dos vocals, amb rang almenys de director general, en representació de la Generalitat, un de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i un altre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

El jurat d’experts estarà format per professors de les universitats associades a RUVID amb especialització i experiència en cadascuna de les àrees temàtiques.

El jurat serà l’encarregat d’efectuar la selecció dels projectes premiats basant-se en els criteris d’avaluació i selecció, que s’inclouen en aquestes bases en el punt

10.   CRITERIS D’AVALUACIÓ

El jurat durà a terme el procés de selecció, revisant tant la memòria del projecte com el seu vídeo de presentació, i d’acord amb els següents criteris d’avaluació:

 1. Treball en equip, autonomia en la concepció i realització del projecte per part dels autors (5%).
 2. Caràcter innovador del projecte: originalitat i orientació a la resolució de reptes socials (20%).
 3. Rigor acadèmic del projecte sota els principis del mètode científic (25%):
  • Metodologia i tècniques d’investigació emprades.
  • Bibliografia: ús de referències científiques.
 4. Presentació i redacció del projecte d’investigació (25%):
  • Lògica en l’estructura i contingut de la memòria.
  • Claredat d’exposició d’estudi en el vídeo.
 5. Resultats generats i conclusions (25%).

En cas d’empat es valoraran com a prioritaris i per aquest ordre, els criteris 5, 3 i 4.

En el procés d’avaluació del vídeo, als criteris d’avaluació principals, s’afegiran els següents:

 1. Creativitat i originalitat del vídeo.
 2. Contingut del vídeo.
 3. Capacitat de comunicació de l’equip per a transmetre informació sobre el projecte: metodologia, resultats i conclusions.

Algun dels premis pot quedar desert si el jurat així ho estableix; si bé, aquest premi desert s’assignarà a una altra àrea temàtica seguint les pautes indicades al final de l’apartat 7.

11.   PROCÉS D’AVALUACIÓ I SELECCIÓ

Previ al procés d’avaluació es descartaran totes aquelles candidatures que no complisquen els punts 3, 4, 5 i 6 d’aquestes bases.

Les candidatures que complisquen tots els requisits seran avaluades pel jurat d’experts de l’àrea temàtica proposada en la candidatura. Si ho consideren oportú, els membres del jurat podran emmarcar un projecte d’investigació en una àrea temàtica diferent a la indicada en la candidatura.

El jurat d’experts avaluarà la memòria descriptiva i el vídeo de presentació i seleccionarà els 6 millors projectes de cadascuna de les àrees temàtiques, dels quals 30 constituiran els projectes finalistes.

Si no hi haguera suficients projectes de qualitat en algun àrea temàtica, es completaria fins a un total de 30 amb els millors projectes de la resta d’àrees, sempre per ordre de major puntuació obtinguda en l’avaluació.

Els projectes més ben valorats en cadascuna de les àrees temàtiques seran presentats pels seus autors en el congrés Sapiència, el desenvolupament del qual es detalla en l’apartat 12.

Els vídeos de presentació dels 30 projectes finalistes seran sotmesos al criteri del públic a través de la pàgina web www.sapienciapremis.es. El projecte més votat serà el guanyador del premi del públic al millor vídeo de presentació. Aquest premi serà complementari a qualsevol altre rebut. El termini i els detalls del procés de votació popular s’indicaran en la pàgina web.

El projecte més ben valorat en cadascuna de les àrees temàtiques (en total 5 projectes), optarà al premi especial, que serà complementari a qualsevol altre rebut.

Una vegada finalitzades les presentacions dels projectes en el congrés, el jurat institucional emetrà la concessió final i donarà a conèixer la distribució de tots els premis. La decisió del jurat es publicarà en la pàgina web.

Les deliberacions del jurat tindran caràcter confidencial i seran inapel·lables. No es mantindrà correspondència o cap comunicació addicional amb els participants que no hagen resultat premiats. En cap cas es facilitarà informació desagregada o individualitzada sobre les sol·licituds rebudes ni sobre la deliberació del jurat.

12.   CONGRÉS SAPIÈNCIA

L’entitat convocant organitzarà un esdeveniment durant el mes d’octubre de 2022 en el qual els autors dels projectes més ben valorats en cada àrea temàtica exposaran els seus treballs públicament.

Els autors han d’assistir al congrés acompanyats pel tutor o tutors del projecte. És indispensable, excepte causa de força major, acudir al congrés per a rebre el premi corresponent.

El congrés corresponent a aquesta convocatòria se celebrarà a Alacant. Els detalls de la seua organització es publicaran en la pàgina web i seran comunicats amb antelació a tots els participants.

El congrés serà retransmès on line.

La presentació dels projectes s’organitzarà per àrees temàtiques i l’ordre d’intervenció es notificarà als participants amb antelació. Cada presentació tindrà un temps màxim d’exposició de 5 minuts i podran intervenir els autors dels projectes (almenys un d’ells), però no els seus tutors.

Una vegada finalitzada l’exposició dels projectes, el jurat emetrà la fallada i es donarà a conèixer la distribució de tots els premis, el premi especial i el premi del públic al millor vídeo de presentació.

13.   PAGAMENT DELS PREMIS

El pagament dels premis als equips guanyadors es farà efectiu en un únic pagament a cadascun dels seus beneficiaris i mitjançant transferència bancària. En cas què hi haja diversos autors o tutors en un mateix projecte, el premi es dividirà proporcionalment, corresponent a cadascun la mateixa quantitat.

Els accèssits, el premi especial i el premi del públic al millor vídeo de presentació es distribuiran únicament entre els autors de l’equip.

Tots els projectes finalistes rebran un document acreditatiu de la decisió del jurat

14.   CONFIDENCIALITAT

La informació aportada en cada candidatura, memòria descriptiva i vídeo de presentació és propietat exclusiva dels seus autors, tutors i centre al qual pertanyen i ni l’entitat convocant ni els membres del jurat podran difondre públicament en cap concepte els detalls de la candidatura.

Totes les dades personals registrats seran tractats d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Podran ser objecte de difusió a través de la pàgina web www.sapienciapremis.es les memòries descriptives, noms dels seus autors i tutors, centre al qual pertanyen i vídeos de presentació dels 30 projectes d’investigació finalistes.

Els participants en el congrés prèviament hauran autoritzat l’entitat convocant a retransmetre on line la seua intervenció.

RUVID es reservarà el dret de gravar el congrés amb la finalitat d’elaborar un vídeo-resum que podrà ser exhibit a través de la pàgina web del premi.

Els drets de propietat intel·lectual dels treballs presentats pertanyen als autors, conforme al que es disposa en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril Llei de Propietat Intel·lectual.

15.   INTERPRETACIÓ DE LES BASES

La interpretació d’aquestes bases correspon en exclusiva a l’entitat convocant, que es reserva el dret a introduir les modificacions necessàries per causa de força major.

Únicament s’atendran consultes sobre aquestes bases a través del correu electrònic hola@sapienciapremis.es o a través del formulari de contacte disponible en la pàgina web www.sapienciapremis.es.