Bases dels premis

Sapiència és una iniciativa conjunta de la Xarxa d’Universitats Valencianes per al foment de la I+D+i (RUVID) i la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana que té per objectiu despertar vocacions científiques entre els joves estudiants de la Comunitat Valenciana a través de la convocatòria de premis a projectes d’investigació duts a terme per estudiants de batxillerat.

1.   SOBRE LES ENTITATS QUE CONVOQUEN EL PREMI

Aquests premis estan convocats per la Xarxa d’Universitats Valencianes per al foment de la I+D+i (RUVID) i finançats per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana, amb càrrec a la línia S8384000, “Premis Batxillerats d’Investigació: Despertant Vocacions Científiques”, aplicació 21.02.01.542.50.7 del pressupost de despeses de la Generalitat per a 2021.
RUVID és una associació privada sense ànim de lucre que està composta per les següents universitats:

 • Universitat de València.
 • Universitat Politècnica de València.
 • Universitat d’Alacant.
 • Universitat Jaume I de Castelló.
 • Universitat Miguel Hernández d’Elx.
 • Universitat CEU – Cardenal Herrera.
 • Universitat Catòlica de València “San Vicente Mártir”.

2.   OBJECTIU DELS PREMIS

Estos premis tenen per objectiu despertar vocacions científiques entre els joves estudiants de la Comunitat Valenciana i fomentar el pensament crític en etapes prèvies a la universitat.
De la mateixa manera, es vol reconéixer la motivació i implicació del professorat que tutoritze als/les alumnes durant l’elaboració del projecte d’investigació.

3.   DESTINATARIS

Podran ser destinataris d’aquests premis alumnes que durant el curs 20/21 estiguen matriculats en 1r o 2n de batxillerat en qualsevol centre de la Comunitat Valenciana, així com els seus professors tutors/es.

4.   REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Els projectes d’investigació que opten als premis podran ser elaborats per un equip de fins a 3 alumnes. És imprescindible que els projectes estiguen tutoritzats per un professor/a del centre on estiguen cursant els seus estudis de batxillerat, que serà el responsable de presentar la candidatura. Cada projecte podrà tindre un màxim de dos tutors/es.
Tots/es els/les alumnes que formen part d’una candidatura hauran de pertànyer al mateix centre d’estudis.
Cada alumne/a només podrà formar part d’un equip i cada equip únicament podrà presentar una candidatura. No hi ha límit de presentació de candidatures per tutor/a ni per centre.
Els treballs presentats han de ser originals i haver-se desenvolupat íntegrament per part dels/les alumnes durant el curs escolar 20/21.
Els projectes d’investigació hauran d’emmarcar-se en una de les següents àrees temàtiques:

 • Arts i Humanitats.
 • Ciències Socials i Jurídiques.
 • Física, Química i Matemàtiques.
 • Ciències de la Terra i de la Vida.
 • Tecnologia i Enginyeria.

Si ho consideren oportú, els membres del jurat podran emmarcar un projecte d’investigació en una àrea temàtica diferent a la indicada en la candidatura.

5.   TERMINIS

El termini per a presentar candidatures s’iniciarà amb la publicació de les bases i finalitzarà el 2 de juliol de 2021 a les 14:00h. L’entitat convocant es reserva el dret a ampliar el termini de presentació de candidatures per causa justificada o de força major.

6.   PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Els tràmits per a presentar una candidatura es faran via telemàtica des de la pàgina web www.sapienciapremis.es, on hi haurà una guia amb els passos a seguir. Les candidatures hauran de ser formalitzades pel professor tutor/a de l’equip. Com a evidència de la presentació, els candidats rebran un justificant de recepció a l’adreça de correu electrònic de referència per a la candidatura. Cada candidatura inclourà:

La memòria descriptiva contindrà els següents apartats:

 • Títol i acrònim del projecte.
 • Resum del projecte.
 • Introducció: antecedents, com sorgeix el projecte i el seu caràcter innovador.
 • Objectius i hipòtesis de la investigació (incloent, si fora el cas, si el projecte està encaminat a resoldre algun repte social).
 • Materials i mètodes emprats.
 • Resultats i discussió/anàlisi.
 • Conclusions.

El document es presentarà en format PDF, no excedirà dels 10 MB, ni passarà de 40 pàgines (exclosos annexos i bibliografia).

Serà motiu d’exclusió qualsevol referència als autors/es, tutors/es o centre al qual pertanyen en la memòria descriptiva del projecte (inclosos els annexos), així com en el vídeo de presentació.

Els projectes d’investigació podran presentar-se indistintament en valencià, castellà o anglés.

Es descartaran totes aquelles candidatures que no continguen la totalitat de la informació i format requerit, i que no hagen sigut remeses a través dels mitjans que estableixen aquestes bases.

La falsedat en la documentació aportada suposarà l’exclusió amb efecte immediat dels premis.  Amb la seua participació, els candidats acreditaran que són els autors/es del projecte d’investigació.

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases i comporta l’autorització del sol·licitant perquè l’entitat convocant puga requerir la presentació de documentació addicional.

Els candidats donen per acreditat amb la seua mera participació que compleixen amb els requisits establits en les presents bases.

7.    PREMIS

Es concediran un total de 31 premis que consistiran en una aportació monetària. L’import total dels premis que s’atorgaran ascendeix a 75500 €. La distribució dels premis s’efectuarà d’acord amb el següent detall:

Captura de pantalla 2021-01-22 a las 13.30.56

Primer premi

ÀREA ARTS I HUMANITATS

4000 €
a l’equip.

1000 €
al professor tutor/a

ÀREA CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

4000 €
a l’equip.

1000 €
al professor tutor/a

ÀREA FÍSICA, QUÍMICA I MATEMÀTIQUES

4000 €
a l’equip.

1000 €
al professor tutor/a

ÀREA CIÈNCIES DE LA TERRA I DE LA VIDA

4000 €
a l’equip.

1000 €
al professor tutor/a

ÀREA TECNOLOGIA I ENGINYERIA

4000 €
a l’equip.

1000 €
al professor tutor/a

Segon premi

ÀREA ARTS I HUMANITATS

3000 €
a l’equip.

500 €
al professor tutor/a

ÀREA CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

3000 €
a l’equip.

500 €
al professor tutor/a

ÀREA FÍSICA, QUÍMICA I MATEMÀTIQUES

3000 €
a l’equip.

500 €
al professor tutor/a

ÀREA CIÈNCIES DE LA TERRA I DE LA VIDA

3000 €
a l’equip.

500 €
al professor tutor/a

ÀREA TECNOLOGIA I ENGINYERIA

3000 €
a l’equip.

500 €
al professor tutor/a

Tercer premi

ÀREA ARTS I HUMANITATS

2 premis de:

1500 €
a l’equip.

500 €
al professor tutor/a

ÀREA CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

2 premis de:

1500 €
a l’equip.

500 €
al professor tutor/a

ÀREA FÍSICA, QUÍMICA I MATEMÀTIQUES

2 premis de:

1500 €
a l’equip.

500 €
al professor tutor/a

ÀREA CIÈNCIES DE LA TERRA I DE LA VIDA

2 premis de:

1500 €
a l’equip.

500 €
al professor tutor/a

ÀREA TECNOLOGIA I ENGINYERIA

2 premis de:

1500 €
a l’equip.

500 €
al professor tutor/a

ACCÈSSITS

S’atorgaran 9 accèssits de 500 € cadascun.

PREMI DEL PÚBLIC

Entre els 30 projectes finalistes es lliurarà un premi addicional al projecte d’investigació més ben valorat pel públic amb una dotació de 1500 € a l’equip.

En cas de no haver-hi candidatures o aquestes no ser de suficient qualitat en alguna de les àrees temàtiques proposades, els premis corresponents s’assignaran i distribuiran entre la resta de les àrees, en funció del nombre de candidatures presentades. 

Tots els premis estaran subjectes a les condicions fiscals establides en la legislació vigent.

8.   COMPATIBILITAT AMB ALTRES PREMIS

Els projectes d’investigació que resulten premiats podran haver sigut premiats amb antelació o ser-ho en el futur, en el marc de qualsevol altra convocatòria.

9.   JURAT

La decisió sobre la concessió dels premis correspondrà a un jurat que estarà presidit per la persona que ostente la presidència de RUVID, i del qual formaran part dues vocals en representació de RUVID; i altres dues vocals, amb rang almenys de director general, en representació de la Generalitat, un de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i un altre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Així mateix, formaran part del jurat professors/es de les universitats associades a RUVID i experts/es en cadascuna de les àrees temàtiques.
El jurat serà l’encarregat d’efectuar la selecció dels projectes premiats basant-se en els criteris d’avaluació i selecció, que s’inclouen en aquestes bases en el punt 10.

10.   CRITERIS D’AVALUACIÓ

El jurat durà a terme el procés de selecció d’acord amb els següents criteris d’avaluació:

 1. Autonomia en la concepció i realització del treball (5%).
 2. Caràcter innovador del projecte: originalitat i orientació a la resolució de reptes socials (20%)
 3. Rigor acadèmic del projecte sota els principis del mètode científic (25%):
  • Metodologia i tècniques d’investigació emprades.
  • Bibliografia: ús de referències científiques.
 4. Presentació i redacció del projecte d’investigació (25%):
  • Lògica en l’estructura i contingut de la memòria.
  • Claredat d’exposició d’estudi en el vídeo.
 5. Resultats generats i conclusions (25%).

En cas d’empat es valoraran com a prioritari i per aquest ordre, els criteris 5, 3 i 4.
Algun dels premis pot quedar desert si el jurat així ho estableix; si bé, aquest premi desert s’assignarà a una altra àrea temàtica seguint les pautes indicades al final de l’apartat 7.

11.   PROCÉS D’AVALUACIÓ I SELECCIÓ

Previ al procés d’avaluació es descartaran totes aquelles candidatures que no complisquen els punts 4, 5 i 6 d’aquestes bases.

Els projectes candidats s’avaluaran en les diferents àrees temàtiques. El jurat aplicarà els criteris d’avaluació i seleccionarà els 6 millors projectes de cadascuna de les àrees temàtiques, els quals constituiran els 30 projectes finalistes.

Si no hi haguera suficients projectes de qualitat en algun àrea temàtica, es completaria fins a un total de 30 amb els millors projectes de la resta d’àrees.

El projecte més ben valorat en cadascuna de les àrees temàtiques (en total 5 projectes) serà presentat pels seus autors/es en un congrés, el desenvolupament del qual es detalla en l’apartat 12 d’aquestes bases.

Els 30 projectes que reben la consideració de finalistes, així com els que, entre aquests, siguen triats per a ser presentats en el congrés, seran notificats amb antelació a la celebració del congrés i es faran públics a través de la pàgina web.

Els vídeos de presentació dels 30 projectes finalistes seran sotmesos al criteri del públic a través de la pàgina web www.sapienciapremis.es. El projecte més votat serà guanyador del premi del públic, que serà complementari a qualsevol altre rebut. El termini per al procés de votació popular s’indicarà en la pàgina web.

Vistes les presentacions dels projectes en el congrés, el jurat emetrà la concessió final que inclourà el premi especial i la distribució de la totalitat dels premis. La decisió del jurat es publicarà en la pàgina web.

Les deliberacions del jurat tindran caràcter confidencial i seran inapel·lables.  No es mantindrà correspondència o cap comunicació addicional amb els participants que no hagen resultat premiats. En cap cas es facilitarà informació desagregada o individualitzada sobre les sol·licituds rebudes ni sobre la deliberació del jurat.

12.   CONGRÉS SAPIÈNCIA

L’entitat convocant organitzarà un congrés durant el mes d’octubre de 2021 en el qual els autors/es del projecte més ben valorat en cada àrea temàtica exposaran els seus treballs públicament. Els membres de l’equip hauran d’anar acompanyats del tutor/a del projecte.

El congrés corresponent a esta convocatòria se celebrarà a València, i els detalls de la seua organització es publicaran en la pàgina web i seran comunicats amb antelació a tots els participants. El congrés serà retransmés on line.

Els projectes es presentaran per àrees temàtiques i l’ordre d’intervenció es determinarà per sorteig i es notificarà als participants amb antelació. Cada presentació tindrà un temps màxim d’exposició de 10 minuts i podran intervindre els autors/es dels projectes (almenys un d’ells), però no els seus tutors/es.

Una vegada finalitzada l’exposició dels projectes, el jurat emetrà la concessió i s’atorgaran els premis corresponents als equips. El premi del públic també es farà públic i serà entregat en el congrés.

13.   PAGAMENT DELS PREMIS

El pagament dels premis als equips guanyadors es farà efectiu en un únic pagament i mitjançant transferència bancària. En cas què hi haja diversos/es alumnes en un mateix projecte, el premi es dividirà proporcionalment, corresponent a cada alumne/a la mateixa quantitat.

El pagament dels premis als professors tutors/es es farà efectiu en un únic pagament i mitjançant transferència bancària. En cas que hi haja diversos tutors/es en un mateix projecte, el premi es dividirà proporcionalment, corresponent a cada professor/a la mateixa quantitat.

Tots els projectes finalistes rebran un document acreditatiu de la decisió del jurat.

14.   CONFIDENCIALITAT

La informació aportada en cada candidatura és propietat exclusiva dels seus autors/es i ni l’entitat convocant ni els membres del jurat podran difondre públicament en cap concepte els detalls de la candidatura.

Totes les dades personals registrats seran tractats d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Podran ser objecte de difusió a través de la pàgina web www.sapienciapremis.es les memòries descriptives, noms dels seus autors/es i vídeos de presentació dels 30 projectes d’investigació finalistes.

Els participants en el congrés prèviament hauran autoritzat l’entitat convocant a retransmetre on line la seua intervenció.

RUVID es reservarà el dret de gravar el congrés amb la finalitat d’elaborar un vídeo-resum que podrà ser exhibit a través de la pàgina web del premi.

Els drets de propietat intel·lectual dels treballs presentats pertanyen als autors, conforme al que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril Llei de Propietat Intel·lectual.

15.   INTERPRETACIÓ DE LES BASES

La interpretació d’estes bases correspon en exclusiva a l’entitat convocant.

Únicament s’atendran consultes sobre aquestes bases a través del correu electrònic hola@sapienciapremis.es o a través del formulari de contacte disponible en la pàgina web www.sapienciapremis.es.