Bases dels premis

Descarregar en PDF

Sapiència és una iniciativa conjunta de la Xarxa d’Universitats Valencianes per al foment de la I+D+i (RUVID) i la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana que té per objectiu despertar vocacions científiques entre els joves estudiants de la Comunitat Valenciana a través de la convocatòria de premis a projectes d’investigació duts a terme per joves estudiants de la Comunitat Valenciana.

 1. SOBRE LES ENTITATS QUE CONVOQUEN EL PREMI

Estos premis estan convocats per la Xarxa d’Universitats Valencianes per al foment de la I+D+i (RUVID) i finançats per la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana, amb càrrec a la línia nominativa S0823, Premis Sapiència: premis a projectes d’investigació de joves estudiants de la Comunitat Valenciana, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2024.

RUVID és una associació privada sense ànim de lucre que està composta per les següents institucions:

 • Universitat de València.
 • Universitat Politècnica de València.
 • Universitat d’Alacant.
 • Universitat Jaume I de Castelló.
 • Universidad Miguel Hernández de Elche.
 • Universidad CEU – Cardenal Herrera.
 • Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”.
 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 1. OBJETIU DELS PREMIS

Estos premis a projectes d’investigació científica tenen per objectiu despertar vocacions científiques entre els joves estudiants de la Comunitat Valenciana i fomentar el pensament crític en etapes prèvies a la universitat.

De la mateixa manera es reconeixerà la implicació i motivació del professorat que tutoritze als estudiants durant l’elaboració d’aquests projectes.

 1. DESTINATARIS

Podran ser destinataris d’estos premis els alumnes (d’ara en avant, autors) que durant el curs 23/24 estiguen matriculats en:

 • 4t curs d’Educació Secundària Obligatòria
 • 1r i 2n curs de Batxillerat
 • 1r i 2n curs de Cicles Formatius de Grau Mitjà

en qualsevol centre de la Comunitat Valenciana, així com els professors que tutoritzen els seus projectes (d’ara en avant, tutors).

 1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Els projectes d’investigació que opten als premis podran ser elaborats per equips formats per un màxim de 3 autors i un màxim de 2 tutors (d’ara en avant, equip). Tots els autors i tutors que formen part d’una candidatura hauran de pertànyer al mateix centre d’estudis.

És requisit imprescindible que els projectes estiguen tutoritzats per professors. Els tutors dels projectes han de pertànyer al mateix centre que els autors en el moment en què es realitza la inscripció, però no necessàriament han de ser els seus tutors acadèmics. Així, qualsevol professor del centre podrà exercir de tutor d’una candidatura, si així ho requereix el projecte d’investigació.

Cada autor només podrà formar part d’un equip i cada equip únicament podrà presentar una candidatura. No és requisit que els autors que formen un equip estiguen matriculats en el mateix curs, però sí en el mateix centre.

No hi ha límit de presentació de candidatures per tutor ni per centre.

Els projectes presentats han de ser originals i haver-se desenvolupat totalment o parcialment per part dels seus autors durant el curs escolar 23/24.

No s’admetran projectes que ja hagen sigut premiats en edicions anteriors dels Premis Sapiència.

Els projectes d’investigació hauran d’emmarcar-se en una de les següents àrees temàtiques:

 • Arts i Humanitats.
 • Ciències Socials i Jurídiques.
 • Física, Química i Matemàtiques.
 • Ciències de la Terra i de la Vida.
 • Tecnologia i Enginyeria.
 1. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

La presentació de candidatures es realitzarà en dues fases (preinscripció i inscripció). Els tràmits per a presentar la candidatura es faran via telemàtica des de la pàgina web www.sapienciapremis.es, on hi haurà una guia amb els passos a seguir. Només s’acceptaran les candidatures que hagen completat correctament les dues fases.

Les candidatures han de ser formalitzades per un tutor. En el cas d’equips amb més d’un tutor, un d’ells serà el responsable de realitzar tots els tràmits. No s’acceptaran candidatures presentades pels autors.

Fase 1- Preinscripció

Totes les candidatures hauran de ser preinscrites. La preinscripció haurà de ser formalitzada pel tutor responsable de l’equip. No s’admetrà cap candidatura que no haja sigut preinscrita d’acord amb el procediment descrit en estes bases, així com en la guia per a tramitar la candidatura disponible en la pàgina web. Com a justificant del registre de la preinscripció, s’enviarà un justificant de recepció a l’adreça de correu electrònic proporcionada pel tutor responsable per a les notificacions. Cada candidatura rebrà un número de referència.

La preinscripció de la candidatura inclourà:

– Formulari de preinscripció, disponible en la web.

– Autorització de cessió de drets d’imatge de cada membre de l’equip (autors i tutors), que en el cas dels alumnes menors d’edat haurà de ser signada pels pares o tutors legals. L’autorització estarà disponible en la web.

El termini per a realitzar la preinscripció d’una candidatura s’obrirà amb la presentació de les bases i finalitzarà el dia 6 de maig de 2024 a les 13.00 h.

Fase 2- Inscripció de la candidatura

La inscripció haurà de ser formalitzada pel tutor responsable de l’equip. No s’admetrà cap candidatura que no haja sigut inscrita d’acord amb el procediment descrit en estes bases, així com en la guia per a tramitar la candidatura disponible en la pàgina web. Com a justificant del registre de la inscripció, s’enviarà un justificant de recepció a l’adreça de correu electrònic proporcionada per a rebre notificacions en la candidatura.

La inscripció de la candidatura inclourà:

– Memòria descriptiva del projecte, d’acord amb les indicacions establides en la guia per a l’elaboració de la memòria del projecte disponible en la web.

La memòria descriptiva contindrà els següents apartats:

 • Títol i acrònim del projecte.
 • Resum del projecto.
 • Introducció: antecedents, com sorgeix el projecte i el seu caràcter innovador.
 • Objectius i hipòtesis de la investigació (incloent, si fora el cas, si el projecte està encaminat a resoldre algun repte social).
 • Materials i mètodes emprats.
 • Resultats i discussió/anàlisi.
 • Conclusions.
 • Agraïments.
 • Bibliografia.

El document es presentarà en format PDF, no excedirà dels 10 MB, ni passarà de 40 pàgines (exclosos annexos i bibliografia).

La memòria del projecte d’investigació podrà presentar-se indistintament en valencià, castellà o anglés.

 • Vídeo de presentació del projecte, en format mp4, amb una duració màxima de 4 minuts i una grandària màxima de 1GB.

El vídeo de presentació del projecte d’investigació podrà presentar-se indistintament en valencià, castellà o anglés.

El termini per a presentar la inscripció de la candidatura s’iniciarà el dia 1 de juny de 2024 i finalitzarà el dia 1 de juliol de 2024 a les 13.00 h.

Es descartaran totes aquelles candidatures que no continguen la totalitat dels documents i format requerit, i que no hagen sigut remeses a través dels mitjans que estableixen estes bases.

La falsedat en la documentació aportada suposarà l’exclusió amb efecte immediat dels premis. Amb la seua participació, els equips candidats acreditaran que són els autors i tutors del projecte d’investigació.

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases i comporta l’autorització de l’equip sol·licitant perquè l’entitat convocant puga requerir la presentació de documentació addicional.

Els equips candidats donen per acreditat amb la seua mera participació que compleixen amb els requisits establits en les presents bases.

 1. TERMINIS

El termini per a presentar la preinscripció de la candidatura s’iniciarà el dia en què es publiquen les bases i finalitzarà el dia 6 de maig de 2024 a les 13.00 h.

El termini per a presentar la inscripció de la candidatura s’iniciarà el dia 1 de juny de 2024 i finalitzarà el dia 1 de juliol de 2024 a les 13.00 h.

L’entitat convocant es reserva el dret a ampliar el termini de presentació de candidatures per causa justificada o de força major.

 1. PREMIS

Es concediran un total de 34 premis que consistiran en una aportació monetària. L’import total dels premis que s’atorgaran ascendeix a 70.500 €.

La distribució dels premis s’efectuarà d’acord amb el següent detall:

1 primer premi en cadascuna de les 5 àrees temàtiques, dotat amb:

4000 € per als autors

1000 € per als tutors

1 segon premi en cadascuna de les 5 àrees temàtiques, dotat amb:

3000 € per als autors

500 € per als tutors

1 tercer premi en cadascuna de les 5 àrees temàtiques, dotat amb:

1500 € per als autors

500 € per als tutors

3 accèssits en cadascuna de les 5 àrees temàtiques, dotats amb:

500 € per als autors

500 € per als tutors

1 premi especial del jurat institucional al projecte més innovador:

El jurat institucional atorgarà un únic premi especial de caràcter addicional als anteriors, al projecte més innovador.

Aquest premi estarà dotat amb 1000 € per a l’equip.

1 premi especial del jurat institucional al projecte que millor contribueix a la resolució dels reptes socials marcats pels ODS:

El jurat institucional atorgarà un únic premi especial de caràcter addicional als anteriors, al projecte que millor contribuïsca i descriga la seua orientació a la resolució de reptes socials contemplats en algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Este premi estarà dotat amb 1000 € per a l’equip.

1 premi del jurat institucional a la millor exposició oral:

El jurat institucional atorgarà un únic premi de caràcter addicional a la millor exposició oral del projecte duta a terme per part dels seus autors en el Congrés Sapiència.

Este premi estarà dotat amb 500 € a distribuir entre els seus autors.

1 premi del públic al vídeo de presentació amb major impacte en difusió:

Els 30 projectes finalistes optaran a un únic premi addicional al vídeo de presentació amb major impacte en difusió. Aquest premi serà atorgat pel públic a través d’un procés de votació en línia.

Aquest premi estarà dotat amb 500 € a distribuir entre els seus autors.

En el cas de no haver-hi candidatures o estes no ser de suficient qualitat en alguna de les àrees temàtiques proposades, els premis corresponents s’assignaran i distribuiran entre les candidatures de la resta de les àrees, en funció de la puntuació obtinguda en l’avaluació del jurat d’experts.

Tots els premis estaran subjectes a les condicions fiscals establides en la legislació vigent.

 1. COMPATIBILIDAD CON OTROS PREMIOS

Els projectes d’investigació que resulten premiats podran haver sigut premiats amb antelació o ser-ho en el futur, en el marc de qualsevol altra convocatòria de premis diferent a Sapiència.

 1. JURAT

La decisió sobre la concessió dels premis correspondrà al jurat.

El jurat d’experts estarà format per professors i investigadors pertanyents a les institucions que formen part de RUVID, els quals comptaran amb especialització i experiència en cadascuna de les àrees temàtiques.

El jurat d’experts serà l’encarregat d’efectuar la selecció dels 30 projectes finalistes, basant-se en els criteris d’avaluació i selecció que s’inclouen en estes bases en el punt 10.

El jurat institucional estarà presidit per la persona que ostente la presidència de RUVID, i formaran part del mateix dos vocals en representació de RUVID; i altres dos vocals, amb rang almenys de director general, en representació de la Generalitat, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació.

El jurat institucional atorgarà 3 premis addicionals, descrits en l’apartat 7 d’estes bases, entre els 10 projectes millor valorats pel jurat d’experts.

 1. CRITERIS D’AVALUACIÓ

El jurat d’experts durà a terme l’avaluació d’acord amb els següents criteris:

 1. Organització de l’equip (5 %):
  • Autonomia en la concepció i realització del projecte per part dels autors: es valorarà de manera positiva la major implicació dels autors en el projecte a l’hora de triar el tema de la investigació, en l’elecció del mètode de treball, en l’obtenció de recursos per a la investigació, en les conclusions, etc..
  • Treball en equip: el jurat valorarà positivament la participació de diversos membres en el mateix equip.
 1. Caràcter innovador del projecte (10 %):
  • Originalitat en l’elecció del tema per a la investigació, en el plantejament de noves metodologies de treball i/o noves hipòtesis sobre teories ja establides.
 1. Orientació a la resolució de reptes socials (10%):
 1. Rigor acadèmic del projecte sota els principis del mètode científic (25 %):
  • Marc teòric i antecedents de la investigació.
  • Metodologia i tècniques d’investigació emprades.
  • Bibliografia-bibliografia web: ús de referències científiques.
 1. Presentació del projecte d’investigació (25 %):
  • En la memòria descriptiva, es valorarà de manera positiva (15%):
   • Seguir l’ordre proposat en estes bases quant a estructura i presentació de la memòria.
   • Una redacció clara i concisa que facilite la comprensió de la memòria.
   • Inclusió d’imatges, enllaços a documents, taules i gràfics per a donar suport al contingut de la memòria.
  • En el vídeo de presentació, es valorarà de manera positiva (5%):
   • Creativitat i originalitat del vídeo.
   • Contingut del vídeo: hipòtesi, metodologia i conclusions.
   • Capacitat de comunicació de l’equip per a divulgar la seua investigació.
  • En l’exposició oral, es valorarà de manera positiva (5%):
   • Capacitat de comunicació de l’equip..
   • Contingut de l’exposició: hipòtesi, metodologia i conclusions.
   • Posada en escena.
 1. Resultats generats, anàlisis i conclusions (25 %):
  • Es valorarà positivament que els resultats o dades obtingudes es mostren de manera ordenada, i que la seua anàlisi siga objectiva i raonada.
  • Es valorarà de manera positiva que les conclusions:
   • Mostren una reflexió sobre els resultats més destacats de la investigació, indicant si aquests contribueixen i/o aporten nou coneixement científic capaç de resoldre, entre altres, algun repte social.
   • Analitzen les limitacions de la investigació i la inclusió de possibles suggeriments per a futures investigacions.

En cas d’empat es valoraran com a prioritaris i per aquest ordre, els criteris 6, 4 i 5.

 1. PROCÉS D’AVALUACIÓ I SELECCIÓ

Previ al procés d’avaluació es descartaran totes aquelles candidatures que no complisquen els punts 3, 4, 5 i 6 d’estes bases.

Les candidatures que complisquen tots els requisits seran avaluades pel jurat d’experts de l’àrea temàtica proposada en la candidatura. Si ho consideren oportú, els membres del jurat podran emmarcar un projecte d’investigació en una àrea temàtica diferent a la indicada en la candidatura.

El jurat d’experts durà a terme la seua avaluació d’acord amb els criteris d’avaluació descrits en l’apartat 10 i seleccionarà els 6 millors projectes de cadascuna de les 5 àrees temàtiques. Aquests 30 projectes seran els projectes finalistes.

Si no hi haguera suficients projectes de qualitat en algun àrea temàtica, es completaria fins a un total de 30 amb els millors projectes de la resta d’àrees, atenent sempre l’ordre de major puntuació atorgat pel jurat d’experts.

Els 30 equips seleccionats com a finalistes seran notificats per correu electrònic, a l’adreça proporcionada per a notificacions per part del tutor i seran publicats en la pàgina web dels premis. No es mantindrà correspondència o cap comunicació addicional amb els participants que no hagen resultat finalistes.

Els 30 projectes finalistes seran sotmesos al criteri del públic a través de la pàgina web www.sapienciapremis.es. El projecte més votat serà el guanyador del premi del públic al vídeo de presentació amb major impacte en difusió. Aquest premi serà complementari a qualsevol altre rebut. El termini i els detalls del procés de votació popular s’indicaran en la pàgina web.

Exposicions Orals:

Totes les candidatures rebudes seran convidades a realitzar una exposició oral dels seus projectes de manera presencial davant els membres del jurat d’experts. Les exposicions orals seran valorades d’acord amb els criteris d’avaluació descrits en l’apartat 10.

No serà obligatori per als equips dur a terme l’exposició oral dels seus projectes. No obstant això, esta exposició sí que és recomanable, en tant que serà valorada pels membres del jurat d’experts i representa un 5% de la puntuació total.

Es duran a terme tres sessions, una en cada capital de província (Alacant, València i Castelló). Les exposicions orals es realitzaran el mes de juliol, i tant les dates exactes, com els llocs de celebració, seran anunciats per part de RUVID als equips amb suficient antelació.

En cada sessió, l’exposició dels projectes s’organitzarà per àrees temàtiques i l’ordre d’intervenció es notificarà als participants amb antelació. Cada exposició tindrà un temps màxim d’exposició de 5 minuts i podran intervindre els autors dels projectes (almenys un d’ells), però no els seus tutors. Les exposicions es gravaran, però el seu contingut no serà públic, únicament estarà a la disposició del jurat d’experts.

Les deliberacions del jurat tindran caràcter confidencial i seran inapel·lables. En cap cas es facilitarà informació desagregada o individualitzada sobre les sol·licituds rebudes ni sobre la deliberació del jurat.

 1. CONGRÉS SAPIÈNCIA

L’entitat convocant d’aquests premis organitzarà un congrés durant el mes d’octubre/novembre de 2024 al qual seran convocats els 30 equips finalistes. Els autors han d’assistir al congrés acompanyats pel tutor o tutors del projecte.

És indispensable, excepte causa de força major que almenys un dels membres de l’equip assistisca al congrés per a rebre el premi corresponent.

Els autors dels 10 projectes millor valorats per part del jurat d’experts en cadascuna de les àrees temàtiques exposaran els seus treballs públicament en el Congrés Sapiència i optaran als premis especials del jurat institucional.

És indispensable, excepte causa de força major, que almenys un dels autors d’aquests 10 projectes millor valorats duga a terme l’exposició oral en el Congrés Sapiència per a poder optar als premis corresponents.

L’exposició dels projectes s’organitzarà per àrees temàtiques i l’ordre d’intervenció es notificarà als participants amb antelació. Cada equip tindrà un temps màxim d’exposició de 5 minuts i podran intervindre els autors dels projectes (almenys un d’ells), però no els seus tutors.

Una vegada finalitzada l’exposició dels projectes, el jurat institucional emetrà la decisió i es donarà a conéixer la distribució de tots els premis, els premis especials, el premi del jurat institucional a la millor exposició oral, i el premi del públic al vídeo de presentació amb major impacte en difusió.

El congrés corresponent a esta convocatòria se celebrarà a València. Els detalls de la seua organització es publicaran en la pàgina web i seran comunicats amb antelació a tots els participants.

El congrés serà retransmés en línia.

La decisió del jurat es publicarà en la pàgina web.

 1. PAGAMENT DELS PREMIS

El pagament dels premis als equips guanyadors es farà efectiu en un únic pagament a cadascun dels seus beneficiaris i mitjançant transferència bancària. En el cas en què hi haja diversos autors o tutors en un mateix projecte, el premi es dividirà proporcionalment, corresponent a cadascun la mateixa quantitat.

L’entitat convocant sol·licitarà les dades bancàries als beneficiaris una vegada haja sigut publicada la distribució dels premis. S’entendrà que un beneficiari renúncia al premi si no aportara estes dades en el termini i forma indicats per RUVID.

El premi del públic al vídeo de presentació de major impacte en difusió i el premi del jurat institucional a la millor exposició oral es distribuiran únicament entre els autors de l’equip.

Tots els projectes finalistes rebran un document acreditatiu de la decisió del jurat.

 1. CONFIDENCIALITAT

La informació aportada en cada candidatura, memòria descriptiva i vídeo de presentació és propietat exclusiva dels seus autors, tutors i centre al qual pertanyen i ni l’entitat convocant ni els membres del jurat podran difondre públicament en cap concepte els detalls de la candidatura.

Totes les dades personals registrats seran tractats d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Podran ser objecte de difusió a través de la pàgina web www.sapienciapremis.es les memòries descriptives, noms dels seus autors i tutors, centre al qual pertanyen i vídeos de presentació dels 30 projectes d’investigació finalistes.

Els participants en el congrés prèviament hauran autoritzat l’entitat convocant a retransmetre en línia la seua intervenció.

RUVID es reservarà el dret de gravar el congrés amb la finalitat d’elaborar un vídeo i un vídeo-resum que podran ser exhibits a través de la pàgina web www.sapienciapremis.es.

Els drets de propietat intel·lectual dels treballs presentats pertanyen als autors, conforme al que es disposa en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril Llei de Propietat Intel·lectual.

 1. INTERPRETACIÓ DE LES BASES

La interpretació d’estes bases correspon en exclusiva a l’entitat convocant, que es reserva el dret a introduir les modificacions necessàries per causa de força major.

Únicament s’atendran consultes sobre estes bases a través del correu electrònic hola@sapienciapremis.es o a través del formulari de contacte disponible en la pàgina web www.sapienciapremis.es.

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?