Ajuda

EQUIPS PARTICIPANTS

Un equip el poden formar entre 1 i 3 alumnes (autors) matriculats en qualsevol centre de la Comunitat Valenciana durant el curs 21/22 en 4t ESO, 1r i 2n Batxillerat, i entre 1 i 2 professors (tutors).

Si el projecte d’investigació el requereix, un professor pot tutoritzar un projecte a un grup d’alumnes del seu centre, encara que no siga el seu professor en les assignatures en les quals estan matriculats en aquest curs, i sempre que pertanguen al mateix centre educatiu.

No, els tutors i els autors que conformen un equip han de pertànyer tots al mateix centre.

Els equips poden tenir un màxim de 3 alumnes i un màxim 2 professors.

Un projecte realitzat per un alumne com a únic autor és totalment vàlid, sempre que estiga tutoritzat almenys per un professor.

Sí, sempre que tots pertanguen al mateix centre i estiguen matriculats aquest curs 21/22 en 4t ESO, 1r i 2n Batxillerat.

No, els alumnes només poden participar en un projecte d’investigació. Els professors, no obstant, poden tutoritzar diversos projectes alhora.

TERMINIS

Sí, la presentació de la candidatura es realitzarà en dues fases: preinscripció i inscripció. Convé revisar en la web amb anterioritat l’apartat Participa, on estan totes les instruccions necessàries.

El termini de preinscripció comença el mateix dia de la presentació de les bases de Sapiència 22 i finalitza el dia 6 de maig de 2022 a les 23:59h. Recomanem no esperar a l’últim moment, ja que hi ha diversos documents que s’han d’emplenar i convé descarregar-los amb anterioritat. Tenim a la teua disposició unes instruccions per a tramitar la candidatura disponible en l’apartat Participa.

No, totes les candidatures han de complir les dues fases de presentació: preinscripció i inscripció. Les candidatures que no complisquen aquest requisit es descartaran.

El termini per a la inscripció s’obrirà el dia 4 de juny de 2022 i finalitzarà el dia 4 de juliol de 2022 a les 23.59 h. Recomanem no esperar a l’últim moment. Tenim a la teua disposició unes instruccions per a tramitar la candidatura disponibles en la web en l’apartat Participa.

PRESENTACIÓ CANDIDATURA

La candidatura ha de ser presentada pel tutor responsable de l’equip, no s’acceptaran candidatures presentades pels alumnes.

Cal emplenar dos i estan disponibles per a descarregar en format pdf en la pàgina web:

  • El formulari de preinscripció, en aquest cas l’emplenarà el tutor responsable de l’equip i es lliurarà en format pdf.
  • El formulari d’autorització de cessió de dret d’imatge dels participants, es lliurarà un únic document pdf que incloga tants formularis com autors i tutors del projecte hagen participat.

Tots dos s’han d’enviar en el moment de formalitzar la preinscripció de la candidatura.

Els formularis es poden emplenar a mà i signar, amb una escriptura llegible. A continuació, s’han d’escanejar en format pdf. En el cas de majors d’edat, la signatura digital serà igualment vàlida.

En el moment de la inscripció s’han de presentar els arxius de la memòria descriptiva del projecte i el vídeo de presentació. Les instruccions estan disponibles en l’apartat Participa. Si no es presenten aquests arxius en el termini que s’indica, es descartarà la candidatura.

ÀREES TEMÀTIQUES

El recomanable és que els equips associen el projecte a l’àrea temàtica més pròxima al contingut essencial de la investigació o al seu àmbit d’aplicació.

Els membres del jurat seran professors experts en les àrees temàtiques, però amb perfils heterogenis. Les bases dels Premis Sapiència reserven al jurat el dret a reclassificar els projectes a altres àrees temàtiques, si així ho consideren.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

No, l’important és que faça referència explícita al contingut del projecte d’investigació, ja que el títol del projecte serà la primera impressió que es portaran del teu projecte, tant l’avaluador com després qualsevol persona interessada en ell.

La funció de l’acrònim és tenir un element fàcil de recordar i que identifique al projecte. Encara que no hi ha limitació de caràcters per a l’acrònim, recomanem que no siga molt llarg.

Deixem al criteri dels autors la inclusió de càlculs o qualsevol informació que consideren rellevant per a la investigació. El projecte el valorarà un grup d’experts d’acord amb el que s’estableix en el punt 10 de les bases.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

El vídeo ha de ser una presentació del projecte d’investigació i ha de tenir un temps màxim de 4 minuts.

Encara que el format i l’estil de l’enregistrament és lliure serà convenient incloure d’alguna manera els antecedents i motivació del projecte, objectius, metodologia i conclusions.

Com que es tracta d’una presentació del projecte, el lògic és que es realitze quan el projecte estiga finalitzat, encara que això no impedeix que es mostren escenes gravades durant el procés de la investigació.

El format i l’estil del vídeo és lliure, per la qual cosa totes dues possibilitats serien vàlides. En la nostra web, en l’apartat edicions, podeu trobar els vídeos de presentació de les edicions passades a tall d’exemple.

Sí, influeix. Durant el procés d’avaluació el jurat revisarà tant la memòria del projecte com el vídeo de presentació. A part d’aplicar els criteris d’avaluació generals, en el vídeo valorarà: la creativitat i originalitat del vídeo, el contingut, així com la capacitat de comunicació de l’equip per a transmetre tota la informació. El vídeo ha d’estar en format mp4 i no ha de superar 1 GB.

CONGRÉS SAPIÈNCIA

Només els autors dels projectes més ben valorats en cada àrea temàtica podran optar a presentar els seus treballs públicament en el Congrés Sapiència que se celebrarà previsiblement a l’octubre. El Congrés se celebrarà d’acord amb les recomanacions i limitacions que, en el seu cas, ens imposen les autoritats sanitàries. Del seu desenvolupament s’informarà amb suficient antelació a tots els finalistes.

Sí, excepte causa de força major, els autors hauran d’assistir al Congrés, acompanyats almenys per un dels seus tutors, per a rebre el premi corresponent.

SEMINARIS SAPIÈNCIA

En aquesta edició està previst el desenvolupament d’accions tant formatives com informatives, així com el desenvolupament de material de suport. Convé revisar la web sovint o estar atent a les xarxes socials de Sapiència per a mantenir-se informat.

Sí, en la web en l’apartat Edicions podeu trobar les memòries i els vídeos de presentació dels finalistes de les edicions passades.

BIBLIOGRAFIA

Les cites i referenciat bibliogràfic en la memòria descriptiva poden seguir l’estil de les publicacions pròpies de cada àrea temàtica, sempre que seguisquen el sistema de citació denominat “autor-any” (p. ex. sistema APA). En qualsevol cas, l’estil triat haurà d’aplicar-se de manera consistent al llarg de la memòria escrita.

ALTRES

No hi ha cap incompatibilitat entre els Premis Sapiència i altres convocatòries de premis. Això sí, caldrà tenir en compte que per a participar en Sapiència, el projecte haurà d’haver-se desenvolupat totalment o parcialment per part dels seus autors durant el curs escolar 21/22. D’altra banda, no s’admetran projectes que ja hagen sigut premiats en edicions anteriors de Premis Sapiència.

El projecte d’investigació es pot realitzar íntegrament durant el curs actual o es pot reprendre un projecte anterior i actualitzar-lo amb noves dades i aportacions realitzats durant aquest curs 21/22.