Preguntes freqüents

EQUIPS

Sí, un professor/a pot tutoritzar projectes a un grup d’alumnes del seu centre, encara que no siga el seu professor/a en les assignatures en les quals estan matriculats en aquest curs.

Els tutors/es i els alumnes han de pertànyer tots al mateix centre.

No, els equips poden tindre màxim 3 alumnes i màxim 2 tutors/es.

Un projecte realitzat per un únic autor/a és totalment vàlid, sempre que estiga tutoritzat per un o dos professors/es.

Sí, sempre que tots pertanguen al mateix centre i estiguen matriculats aquest curs 20/21 en batxillerat.

TERMINIS

No hi ha preinscripció, el termini és únic i finalitza el 2 de juliol. Convé revisar amb anterioritat l’apartat Participa, ací estan totes les instruccions necessàries.

El termini d’inscripció coincideix amb el de presentació de la candidatura i finalitza el 2 de juliol a les 14.00 h. Tenim a la teua disposició unes instruccions per a tramitar la candidatura en l’apartat Participa.

PRESENTACIÓ CANDIDATURA

Cal emplenar dos i estan disponibles per a descarregar en format PDF en la pàgina web:

  • Formulari de la candidatura de l’equip, en aquest cas l’emplenarà un dels tutors de l’equip i s’entregarà en format PDF.
  • Formulari d’autorització de cessió de dret d’imatge dels autors/es, si l’equip és de diversos autors/es s’entregarà un únic document PDF que incloga tants formularis com autors/es del projecte hagen participat.

Tots dos s’han d’enviar en el moment de formalitzar la candidatura al costat de la memòria i el vídeo de presentació.

Els formularis es poden emplenar a mà i signar, amb una escriptura llegible, a continuació, s’han d’escanejar en format PDF. En el cas de majors d’edat amb signatura digital, serà igualment vàlida.

ÀREES TEMÀTIQUES

Un projecte es pot presentar a l’àrea en la qual es desenvolupa la major part del projecte o també es pot presentar a l’àrea que va associada al seu àmbit d’aplicació, tots dos criteris serien vàlids.

Els membres del Jurat seran professors experts en les àrees temàtiques, però amb perfils heterogenis, les bases li reserven al jurat en el punt 4 la possibilitat de reclassificar els projectes.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Si no hi ha una altra alternativa, estaria justificat. El requisit de no fer referència al centre és per a tractar que els projectes s’avaluen amb les menors referències possibles sobre els autors/es.

No hi ha limitació de caràcters per a l’acrònim, la seua funció és tindre un element fàcil de recordar i que identifique al projecte. Recomanem que no siga molt llarg.

No hi ha extensió mínima, només màxima de 40 pàgines.

Deixem al vostre criteri si voleu incloure els càlculs o qualsevol informació que considereu rellevant per a la investigació. Recorda que el projecte el valorarà un grup d’experts d’acord amb el que s’estableix en el punt 10 de les bases.

VÍDEO

El vídeo ha de ser una presentació del projecte d’investigació, en tindre un temps màxim de 4 minuts, pot considerar-se un resum.

Encara que el format i l’estil de l’enregistrament és lliure serà convenient incloure d’alguna manera els antecedents i motivació del projecte, objectius, metodologia i conclusions.

Requereix efectivament que el projecte ja estiga finalitzat, encara que això no impedeix que es mostren escenes gravades durant el procés de la investigació. 

No ha d’esmentar-se el nom dels autors/es ni del centre, encara que sí que poden aparéixer les seues imatges si així ho requereix el format i l’estil de l’enregistrament i sempre que facen referència al projecte. S’ha de mantindre aquest anonimat perquè el vídeo, en cas de trobar-se entre els 30 finalistes participarà en el Premi del Públic i serà sotmés a votació.

El format i l’estil del vídeo és lliure, totes dues possibilitats serien vàlides, això si, no podrà contindre el nom dels autors/es, ni del tutor/a, ni es farà referència al centre d’estudis.

En el moment de presentar la candidatura. Recordeu que el vídeo ha d’estar en format MP4 i no ha de superar 1 GB.

CONGRÉS SAPIÈNCIA

Només els 30 projectes que resulten finalistes podran ser presentats personalment pels seus autors en el Congrés Sapiència que se celebrarà previsiblement a l’octubre i del qual us anirem donant detalls. El Congrés se celebrarà considerant sempre les recomanacions i limitacions que ens imposen les autoritats sanitàries, tenint en compte la situació del moment, avisaríem prèviament als equips que hagueren de realitzar la presentació en el Congrés.

SEMINARIS SAPIÈNCIA

En la primera edició es va realitzar un seminari sobre com realitzar un projecte d’investigació per a alumnes de batxillerat, el qual va tindre molt bon acolliment. Per a successives edicions s’estudiarà la possibilitat d’ampliar amb més material de suport disponible per als tutors.

BIBLIOGRAFIA

Les cites i referenciat bibliogràfic en la memòria descriptiva poden seguir l’estil de les publicacions pròpies de cada àrea temàtica, sempre que seguisquen el sistema de citació denominat “autor-any” (p. ex. sistema APA). En qualsevol cas, l’estil triat haurà d’aplicar-se de manera consistent al llarg de la memòria escrita.

UNS ALTRES

Sí, segons el punt 8 de les bases els projectes d’investigació podran haver sigut premiats amb anterioritat o ser-ho en un futur, en el marc de qualsevol altra convocatòria. El que si que s’ha d’ajustar és al punt 4 que demana com a requisit de participació que el projecte siga original i s’haja desenvolupat íntegrament per part dels alumnes durant el curs escolar 20/21.